Позиційна антивоєнна заява через рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Текст: Транс*Коалиция, перевод: Акрил

Текст на русском ниже

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне військове вторгнення Росії до України. Ця дата стала продовженням війни, яка розпочалася окупацією території Криму у 2014 році.

Трансгендерні та небінарні люди в Україні страждають через гуманітарну катастрофу, зруйновану інфраструктуру, вбивства, насильство. Часто залишаються без електрики, опалення та води; стикаються з обмеженим доступом до медичної допомоги; мають труднощі з переміщенням в межах країни або при перетині кордону.

Транс* і небінарні люди стикаються зі складнощами щодо виїзду з країни, якщо в документах, що засвідчують особу, стоїть чоловічий гендерний маркер. Транс*люди з України, які емігрували, стикаються з неможливістю знайти роботу, отримати медичну допомогу, змінити документи — та іншими проблеми через непристосованість інфраструктури під потреби транс*людей.

Наслідки безперервної війни до того ж надають руйнівний вплив на всі країни Кавказу, Центральної Азії та Східної Європи.

У країнах з авторитарним режимом ЛГБТК+ активіст_ки піддаються репресіям і знаходяться під ризиком переслідування. У Білорусі та Росії приймаються нові дискримінаційні та репресивні закони. У низці країн посилюється тиск на громадянське суспільство, організаціям доводиться працювати більш потайно і вживати додаткових заходів безпеки, наприклад як у Росії та Таджикистані.

Організації, які працюють з транс* і небінарними людьми, стикаються з політичним тиском, непередбачуваним навантаженням, вони змінюють свій формат роботи, адаптуючи його під запити мігрант_ок. У Центральній Азії становище транс*персон погіршилося у зв’язку з різким збільшенням числа мігранто_к. До того ж транс* і небінарні мігрант_ки стикаються з додатковими складнощами, наприклад, щодо доступу до гендерно-афірмативної медичної допомоги.

Трансгендерні та небінарні персони, секс-працівни_ці та ВІЛ-позитивні люди стикаються з додатковими ризиками, такими як втрата джерела доходу, відмова при оренді житла, а також соціальна стигма та фізичне насильство.

Розрив логістичних ланцюгів через санкції відбився на економіці всіх країн регіону, зокрема, вплинув на доступність гормонів для транс*людей. Економічні наслідки війни призводять до ризику бідності, втрати житла, майна, неможливості отримання медичних послуг та зміни документів.

Транс*Коаліція висловлює підтримку всім членам спільноти, які постраждали від війни. Ми віримо в силу спільноти та солідарність. Ми повторюємо висловлену нами рік тому вимогу до Російської Федерації припинити військові дії та повністю вивести війська з території України. Ми закликаємо світову спільноту, уряди, наших союзників не послаблювати увагу до того, що відбувається в регіоні КЦАСЄ; підтримувати постраждалих та ініціативи, які надають допомогу, а також продовжувати вимагати припинення війни.

Позиционное антивоенное заявление спустя год полномасштабного вторжения России в Украину 

24 февраля 2022 года началось полномасштабное военное вторжение России в Украину. Эта дата стала продолжением войны, которая началась оккупацией территории Крыма в 2014 году. 

Трансгендерные и небинарные люди в Украине страдают из-за гуманитарной катастрофы,разрушенной инфраструктуры, убийств и насилия. Часто остаются без электричества, отопления и воды; сталкиваются с ограниченным доступом к медицинской помощи; испытывают сложности с перемещением внутри страны или при переходе границы. 

Транс* и небинарные люди сталкиваются со сложностью выезда из страны, если в документах, удостоверяющих личность, стоит мужской гендерный маркер. Транс*люди из Украины, находящиеся в эмиграции, сталкиваются с невозможностью найти работу, получить медицинскую помощь, поменять документы —  и другими проблемами из-за неприспособленности инфраструктуры под нужды транс*людей. 

Последствия непрекращающейся войны также оказывают разрушительное воздействие на все страны Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы. 

В странах с авторитарным режимом ЛГБТК+ активист_ки подвергаются репрессиям и находятся под риском преследования. В Беларуси и России принимаются новые дискриминационные и репрессивные законы. В ряде стран усиливается давление на гражданское общество, организациям приходится работать более скрытно и принимать дополнительные меры безопасности, как например в России и Таджикистане. 

Организации, работающие с транс* и небинарными людьми, сталкиваются с политическим давлением, непредвиденной нагрузкой, они меняют свой формат работы, адаптируя его под запросы мигранто_к. В Центральной Азии положение транс*персон ухудшилось в связи с резким увеличением числа мигранто_к. Притом, транс* и небинарные мигрант_ки сталкиваются с дополнительными сложностями, например, по части доступа к гендерно-аффирмативной медицинской помощи. 

Трансгендерные и небинарные персоны, секс-работни_цы и ВИЧ-положительные люди сталкиваются с дополнительными рисками, такими как потеря источника дохода, отказ при аренде жилья, а также социальная стигма и физическое насилие.

Разрыв логистических цепочек из-за санкций отразился на экономике всех стран региона, в частности, повлиял на доступность гормонов для транс*людей. Экономические последствия войны приводят к риску бедности, потери жилья, имущества, невозможности получения медицинских услуг и смены документов. 

Транс*Коалиция выражает поддержку всем членам сообщества, пострадавшим от войны. Мы верим в силу сообщества и солидарность. Мы повторяем, высказанное нами год назад, требование к Российской Федерации прекратить военные действия и полностью вывести войска с территории Украины. Мы призываем мировое сообщество, правительства, наших союзни_ц не ослаблять внимание к происходящему в регионе КЦАВЕ; поддерживать пострадавших и инициативы, оказывающие помощь, а также продолжать требовать прекращения войны.